Former Directors

yashpal

chitnish
bhavsar
npant
1973-1981
1981-1985
1985-1986
1986-1987
       
ppkale
george
gopalan
shankara
1987-1994
1994-1998
1998-2002
2002-2005
       
dirphoto
dirnew
tapanmisra
2005-2012   
2012-2015 
2015-2018